50 godina

iskustva u advokaturi

Pružamo pravne usluge iz sledećih oblasti50 godina

iskustva u advokaturi

Pružamo pravne usluge iz sledećih oblastiRadno pravo


Kada je ova oblast u pitanju, sa podjednakom pažnjom, posvećujemo se i poslodavcima i zaposlenima. Poslodavce upoznajemo sa zakonskom regulativom, povodom njihovih obaveza prema radniku i trudimo se da na taj način predupredimo vodjenje sudskih postupaka. S druge strane, pomažemo radnicima u ostvarivanju njihovih prava, ukoliko su zloupotrebljena ili zanemarena.


Upravno pravo


Ostvarivanje prava pred organima uprave je čest problem sa kojim se susreću naši klijenti, bilo da je u pitanju ostvarivanje prava na penziju, postupak legalizacije, uknjižbe u katastar nepokretnosti ili izjavljivanje prigovora i žalbi na odluke Poreskih organa i inspekcijskih službi. Zato smo mi tu da preuzmemo brigu i odgovornost za realizaciju njihovih ciljeva.

Krivično pravo


Naše angažovanje u ovoj pravnoj oblasti podrazumeva kako odbranu počinilaca krivičnih dela, tako i zastupanje pravnih interesa ostećenih. Posebno smo specijalizovani za pružanje krivičnopravne zaštite maloletnim licima i žrtvama porodičnog nasilja, kojima, kao izrazito osetljivoj kategoriji klijenata, pristupamo sa naročitom pažnjom i empatijom, spremni da u bilo kom trenutku pružimo neophodnu pravnu pomoć.

Privredno pravo


U okviru ove pravne grane, bavimo se svim vrstama pravnih usluga, počev od osnivanja preduzeća i njegove registracije kod nadležnih institucija, uz sačinjavanje osnivačkih i drugih akata, preko pravne pomoći tokom poslovanja, u smislu savetovanja prilikom zaključivanja ugovora, sačinjavanja i realizacije istih, do zastupanja pred sudom u slučaju nastanka spora.

Gradjansko pravo


Kao grana koja obuhvata najširi spektar pravnih odnosa, zastupljenih u svim sferama života, gradjansko pravo je oblast koja je neminovno najpristunija u našem radu. Svim klijentima su potrebni saveti i pravna pomoć u porodičnim, naslednim, imovinskim, i obligacionim odnosima.

U okviru porodičnog prava, zastupamo klijente u brakorazvodnim parnicama, sporovima za utvrdjivanje očinstva, za izdržavanje dece i bračnih drugova, kao i podele bračne tekovine.

Nasledno pravo obuhvata sačinjavanje nasledno pravnih ugovora i testamenta, kao akata kojima ostavilac raspolaže svojom imovinom za života, kao i raspravljanje zaostavštine i njenu deobu nakon smrti nekog lica. U svim ovim postupcima, neophodni su pravni saveti, tumačenja i zastupanja, pa je naša uloga izuzetno važna.

Svojinsko-pravni odnosi tiču se prava na nepokretnostima, njihovog sticanja, legalizacije, otudjenja i provodjenja svih ovih promena kroz Katastar.

Obligaciono - ugovorno pravo obuhvata sačinjavanje ugovora, kao i ostvarivanje prava i obaveza i vodjenje sudskih postupaka u slučaju nepoštovanja ugovornih odredaba i naknade time prouzrokovane štete.

BUY NOW